www.boswachtersblog.nl/ Texel

Aan de slag met natuurherstel in Nationaal Park Duinen van Texel.

29 mei 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
natuurherstel, PAS, verstuiving

Staatsbosbeheer start binnenkort met de voorbereidingen van natuurherstel in het Nationaal Park Duinen van Texel. Maatregelen als maaien, het verwijderen van planten en opslag en plaggen hebben als doel het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden. Dit is nodig omdat te veel stikstofneerslag heeft gezorgd voor forse groei van planten en bomen die andere bijzondere soorten bedreigen.

Maatregelen moeten zorgen voor open gezonde duinen

Nationaal Park Duinen van Texel behoort tot de unieke Natura 2000-gebieden, die beschermd zijn binnen Europa. Natura 2000 heeft tot doel de biodiversiteit te behouden en te bevorderen en zeldzame planten en dieren die bij deze landschappen horen terug te laten keren. Voor de duinen op Texel betekent dit ook het herstellen van de natuurlijke processen door stuivend zand en herstel van natte duinvalleien.

Gezond open duinlandschap

Een van de minst ingrijpende natuurherstel maatregelen is maaien. Andere maatregelen zijn het afvoeren van planten en het weghalen van bosopslag voor een gezond open duinlandschap. Bij plaggen worden de plantengroei en de humuslaag afgegraven zodat een natuurlijke voedselarme bodem ontstaat waar planten en dieren die de duinen bijzonder maken zich thuis voelen. Zo komen natte duinvalleien, zeker wanneer ook de ontwatering verminderd kan worden. Chopperen is een methode om planten weg te halen die als methode tussen maaien en plaggen in zit. De plantengroei en de bovenste laag van de humuslaag worden weggehaald. Deze maatregel is vooral geschikt om duinheide te verjongen.

natuurherstel, PAS, verstuiving

Goede voorbereiding

De komende maanden gaat Staatbosbeheer in gesprek met onder andere de gemeente, Nationaal Park Duinen van Texel en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de aard en uitvoering van de maatregelen. Veel onderzoek is nodig voor maatregelen die de waterhuishouding (hydrologie) herstellen. En ook vergunningen moeten worden aangevraagd. De verwachting is dat de eerste relatief eenvoudige maatregelen zoals maaien en chopperen in dit najaar kunnen starten. De volledige uitvoering van maatregelen gaat over een lange periode plaatsvinden en loopt door tot 2029. Zodra wij beginnen met het uitvoeren van de maatregelen, zullen wij daar apart over communiceren. Zo blijft u op de hoogte welke werkzaamheden u waar en wanneer kunt verwachten.

natuurherstel, PAS, overstuiving
Grote zone met lichte overstuiving belangrijk voor duinplanten en de dieren die er van leven

Programma Aanpak Stikstof

De maatregelen maken onderdeel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met het Programma Aanpak Stikstof werken de provincie en natuurbeheerders aan het herstel van de Noord-Hollandse natuur. De overheid zorgt er daarnaast voor dat de totale stikstofuitstoot van landbouw, verkeer en industrie afneemt en er tegelijkertijd ruimte is voor nieuwe economische activiteiten. Meer informatie over dit programma vindt u via: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000/Aanpak_stikstof_PAS

Dynamiek: de sleutel voor het behoud van duingrasland, ook op Texel.

 

reageren

geef een reactie

 • vjtm reijs
  29 mei 2017 om 18:22

  geweldig om op de hoogte te blijven van reilen en zeilen op het gouden boltje

  • Boswachter Erik van der Spek
   30 mei 2017 om 07:54

   graag gedaan

 • K. Piël
  29 mei 2017 om 17:51

  Wordt de Am. vogelkers ook eens aangepakt?

  • Boswachter Erik van der Spek
   30 mei 2017 om 07:55

   Bij het tegengaan van verbossen open duin wordt ook Amerikaanse vogelkers aangepakt

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog