www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Participatie bijeenkomst honden in de Rottemeren

10 september 2021 Dick in Zuid-Holland
hond in de Eendragtspolder

wandelen met de hond in de Eendragtspolder

De afgelopen jaren zien we een sterke toename van honden in de Rottemeren. Tijdens de corona crisis hebben veel mensen een hond aangeschaft. Omliggende gebieden weren steeds vaker honden en ook hondenuitlaatservices weten ons gebied steeds beter te vinden. Neem daarbij ook nog eens het drukkere recreatieve gebruik, de woningbouwopgave en de hernieuwde belangstelling voor natuurwaarden. Dan ontkom je er niet aan om ook het hondenbeleid opnieuw tegen het licht te houden. Dit jaar zijn er voor een drietal plekken waar veel honden komen nieuwe plannen bedacht.

Participatie bijeenkomsten

Op maandag 20 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur is er een participatiebijeenkomst over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse Bos en het Nessebos om u op de hoogte te brengen van deze plannen. Echter vanwege de grote belangstelling en de coronaregels is deze bijeenkomst inmiddels vol. Daarom wordt er nu ook op dinsdag 21 september op dezelfde locatie en tijdstip een tweede bijeenkomst georganiseerd. U kunt zich voor deze tweede bijeenkomst opgeven via rottemeren@staatsbosbeheer.nl . De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdgebouw van de Willem Alexander Roeibaan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH Zevenhuizen. Tijdens de participatie bijeenkomsten wordt uitgelegd waarom het recreatieschap de zonering wil invoeren en krijgt u de mogelijkheid om uw visie op de plannen te geven. Deze inbreng zal vervolgens verwerkt worden in een voorstel, waarna het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren het aanwijzingsbesluit kan vaststellen. Na publicatie van dit aanwijzingsbesluit wordt het vervolgens van kracht.

Trouwe bezoekers

Hondenbezitters zijn trouwe bezoekers van Recreatieschap Rottemeren. Vaak komen zij dagelijks langs en lopen dan hun vaste route. Veelal leveren zij een positieve bijdrage aan het gebied. Ze zijn betrokken en signaleren en rapporteren regelmatig allerlei zaken die voor de beheerders van groot belang zijn. Helaas komt het ook voor dat honden (eigenaren) voor overlast zorgen.

Grote zilverreiger in de Eendragtspolder

Verstoring

Als het recreatieve gebruik te veel verstoring van beschermde natuurwaarden veroorzaakt, verplicht de Wet Natuurbescherming de terreinbeheerder om beschermende maatregelen te nemen. Vooral in het plas-drasgebied van de Eendragtspolder conflicteert het uitlaten van honden steeds vaker met de bijzondere natuurwaarden. Met name verstoren loslopende en struinende honden de rust voor de vogels (waaronder veel rode lijstsoorten), maar ook aangelijnde honden kunnen schade aanrichten.  Als terreinbeheerder is het recreatieschap verplicht om maatregelen te nemen.

Afsluiting plas/dras gebied Eendragtspolder

Afgelopen voorjaar is in het broedseizoen het centrale deel daarom afgesloten. Hier broedde onder meer een aantal Roerdompen. Maar ook buiten het broedseizoen kan er sprake zijn van verstoring. Het recreatieschap wil met de nieuwe zonering niet het gebied volledig afsluiten voor honden, maar wel de meest gevoelige zones. De half verharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond. Het gebied met struinpaden (het centrale deel) wordt verboden voor honden. Daarnaast komt er een aantal vrijloopzones. Waar deze liggen willen we graag bespreken tijdens de avond. In het broedseizoen kunnen zoals afgelopen jaar, delen van het gebied voor iedereen helemaal afgesloten worden.

Nessebos

In het Nessebos zijn de natuurwaarden ook maatgevend. Hier staan al lange tijd verbodsborden voor honden. Dat wordt nu formeel met een aanwijzingsbesluit geregeld.

wandelen met de hond op het rundereiland in het Lage Bergse Bos

Rundereiland

Het eiland met de Hooglanders in het Lage Bergse Bos is momenteel officieel verboden voor honden Op het doorgaande pad zijn aangelijnde honden toegestaan. In de praktijk bij het handhaven blijkt deze regeling hier niet te werken. Het recreatieschap kiest er daarom voor om een aanlijnplicht in te stellen voor het hele eiland.

Toekomstig beleid

In de toekomst zullen er nog meer maatregelen volgen voor het hondenbeleid. Zo wil het schap regels stellen voor grote groepen honden en zullen nog zoneringen volgen voor andere gebieden waar sprake is van hinder door honden. Daarover worden later, andere bijeenkomsten georganiseerd.

Het is allerminst de bedoeling om de Rottemeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar gezien de toenemende druk van recreanten, honden, wetgeving  en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk.

U bent van harte uitgenodigd mee te denken tijdens deze tweede participatie bijeenkomst op dinsdag 21 september. U kunt zich daarvoor opgeven via  het e-mailadres rottemeren@staatsbosbeheer.nl . Vanwege de corona zijn er een beperkte hoeveelheid plaatsen. Geeft u dus snel op.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog