www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Warm welkom voor de strandbroeders

13 april 2023 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee
Nest strandplevier - Foto Geoge Tanis

Stuivend zand, bulderende golven, genietende wandelaars, loslopende honden en stoere kite-surfers; tussen al deze uitdagingen proberen de strandbroeders van Nederland hun jongen groot te brengen. Strandplevier, bontbekplevier en dwergstern maken hun nest - niet meer dan een kuiltje - het liefst op het strand, op schelpenbanken of op de dijken, vaak hun broedgebied delend met de recreanten. En met deze soorten gaat het niet goed, vandaar dat we ze graag een handje helpen.

Hoofdpersonen: strandplevier, bontbekplevier en dwergstern

Naast de grote aantallen recreanten die ieder jaar gebruik maken van de Zeeuwse stranden, schelpenbanken en dijken hebben deze kustelementen nog een specifieke groep hoofdpersonen: de strandbroeders! Deze vogels maken dankbaar gebruik van deze plekken om elk jaar hun jongen groot te brengen. Als we de strandplevier nemen als icoonsoort zien we dat het daar niet goed mee gaat. In 1980 broedde er nog meer dan 750 paar strandplevieren in Nederland, in 2015 waren dat er nog maar 125 paar. Dit betekent een enorme afname van deze soort.

Strandplevier Verklikkerstrand foto Maarten Sluijter (DPM)
Strandplevier Verklikkerstrand foto Maarten Sluijter (DMP)

Van de bontbekplevier broeden er nog maar 300 – 350 paartjes in Nederland, waarvan ongeveer 30 paar rondom de Oosterschelde. Het is een zeldzame broedvogel van de Rode Lijst, welke een kuiltje maakt op de strandjes en schelpenbanken en foerageert op het slik. Bij verstoring wordt het nest tijdelijk verlaten. Bij veel verstoring kunnen de eieren afkoelen. Daarnaast zijn de nestjes zo klein, dat vertrappen goed mogelijk is.

De dwergsterns broeden vrijwel uitsluitend in het Deltagebied (ruim twee derde van de populatie) en in het Waddengebied (de rest) en broeden meestal in kolonies van 40 – 100 paren op schelprijke stranden, zandplaten, schelpenbanken en kale schorren. Het broedsucces van deze soort is klein: 1 jong per 3 broedparen. Om deze soort te helpen leggen we vaak kunstmatige broedplekken aan. Maar ook een strandreservaat, waar rust is gewaarborgd, zou ook als broedplaats kunnen dienen.

Verklikkerstrand

Het Verklikkerstrand op Schouwen-Duiveland is een enorm breed en rustig strand. Hier vinden tijdens het broedseizoen strandplevieren en bontbekplevieren een plekje tussen de embryonale duinen om te nestelen. Later in het jaar is het een belangrijke plaats voor ruiende en rustende vogels waaronder honderden visdieven en enkele duizenden grote sterns die er verzamelen voor de vogeltrek naar het zuiden.

Informatievoorziening en afzetting – foto Staatsbosbeheer

Bescherming

In samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, Het Groene Strand, Deltamilieu Projecten, Vogelbescherming en vele vrijwilligers van de werkgroep strandbroeders wordt er alles aan gedaan om deze strandbroeders een warm welkom te geven als ze weer terug komen uit hun overwinteringsgebied. Staatsbosbeheer markeert elk voorjaar de potentiele broedplaatsen voor de strandbroeders op het Verklikkerstrand. Met houten palen en natuurtouw worden vanaf 1 april de embryonale duintjes beschermd. Informatiepanelen vertellen de bezoekers waarom we hen vriendelijk verzoeken de markering te respecteren. Vrijwilligers zullen de komende periode de vogels volgen en bezoekers informeren over de gevolgen van verstoring voor de broedende vogels.

Oosterschelde

Langs de Oosterschelde broeden de kustbroedvogels op dijken, schorren en strandjes. Om ook hier te zorgen dat ze dat ongestoord kunnen doen, helpen we ze een handje. Samen met het Nationaal Park Oosterschelde en vrijwilligers worden de broedgebieden op Tholen tijdelijk afgezet. Ook hier staan er altijd informatieborden bij om uit te leggen waarom dit zo belangrijk is.

Informatiepaneel bij tijdelijk raster

Ook helpen?

Wilt u ook helpen om de kustbroedvogels te beschermen? Neem dan een vuilniszak mee tijdens uw wandeling en houd zo de broedgebieden schoon. Laat het organisch materiaal wel liggen, hier komen allerlei beestjes op af, die weer gegeten worden door de pulletjes. En ziet u tijdens uw wandeling of fietstocht een tijdelijk afgezet gebied, houd dan uw hond aan de lijn. De kustbroedvogels zullen uw dankbaar zijn.

reageren

geef een reactie

  • André Vogel
    20 mei 2023 om 10:50

    Hallo,
    yesterday we saw one bird type bondbekplevier Charadrius hiaticula in the near from the bar “Strandloeper” at the beach in Nieuw Haamstede where it was breeding the last years. We remembered that sign “Ik broed hier”. Thank you for your work protecting the nature. Best wishes
    Andre

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog