www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Hondenlosloopveld Grootschermer

1 maart 2017 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland
Uitzicht Kerkepad

Het uitzicht vanaf het Kerkepad in de Eilandspolder.

Met Natura 2000 gebieden wordt flora en fauna duurzaam beschermd. De (oostelijke) Eilandspolder is zo’n bijzonder Natura 2000 gebied. Met de inrichting van een hondenlosloopveld nabij het Kerkepad gaat Staatsbosbeheer de structurele verstoring op dit wandelpad tegen. Op woensdagavond 1 maart is er een informatieavond in Grootschermer geweest. Lees hier alle overwegingen.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermende natuurgebieden. In Natura 2000 gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De (oostelijke) Eilandspolder, dat grotendeels wordt beheerd door Staatsbosbeheer, is zo’n Natura 2000 gebied.

Natura 2000 Eilandspolder
De Natura 2000 gebieden in de (oostelijke) Eilandspolder (oranje gestreept).

Wetgeving

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de Natura 2000 gebieden. Activiteiten in de Natura 2000 gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincies en ook Staatsbosbeheer zet zich in voor de bescherming van deze natuurgebieden en het duurzaam gebruik en beleving ervan.

Verstoring voorkomen

Voor diverse vogelsoorten is Noord-Holland het gehele jaar door van belang. Er broeden dan ook veel beschermde vogelsoorten in deze Natura 2000 gebieden. Tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juni) is de toegang tot de meeste wandelpaden daarom ook gesloten. Met name vogels die hun nest op de grond hebben kunnen gemakkelijk door mensen, maar ook door loslopende honden, worden verstoord. Bij dreiging verlaten de vogels hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren, hun eieren niet uitkomen of dat de eieren of jongen worden opgegeten.

Herinrichting Kerkepad, voorlichting en dan handhaven

Het Kerkepad wordt al sinds 1600 gebruikt toen men na de reformatie het katholieke geloof openlijk wilde uitdragen en zich over het Kerkepad kon begeven naar de schuilkerk in Noordeinde. Tegenwoordig kan men nog steeds hun wandeling maken over het Kerkepad vanaf één van de drie toegangen: bij Grootschermer vanaf het Zuideinde; bij Noordeinde vanaf de Meerdijk en vanaf het Oostdijkje (via de Rijp).

Het Kerkepad
Het Kerkepad (in groen).

Tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juni) is het Kerkepad voor iedereen afgesloten. Al vanaf het begin van de aankoop door Staatsbosbeheer zijn honden sowieso verboden op het Kerkepad. Voor deze regel zijn enkele redenen:

  1. Honden verstoren op grote afstand de aanwezige vogels en andere wilde dieren d.m.v. hun aanwezigheid, geursporen en ontlasting.
  2. Vee op en langs het pad kan onverwachts reageren op de hond.
  3. De ontlasting van de hond dragen schadelijke parasieten over aan het aanwezige vee en andere wilde dieren.

Ondanks de gebodsborden werden er het laatste jaar steeds vaker overtredingen geconstateerd van mensen die met hun hond over het pad liepen. Mede doordat er geen fysieke barrières (hekken) op het Kerkepad aanwezig waren hielp dit overtreding in de hand. In februari is er daarom gestart met de herinrichting van het pad. De hekken zijn vervangen en hebben nu een doorstapje, waardoor een hond of fietser er niet zomaar langskomt. Daarnaast zijn de aangrenzende ‘landbouwpaden’ nu ook afgesloten met hekken.

Met de buurtbrief die halverwege februari is verstuurd en de informatieavond op woensdag 1 maart in dorpshuis ’t Wavertje in Grootschermer zijn de naaste bewoners en geïnteresseerden geïnformeerd over de aanpak en de realisatie van het hondenlosloopveld. Met de uitgebreide voorlichting, de aangepaste hekken en extra bebording is het betreden van het Kerkepad met de hond of fiets bemoeilijkt. Daarnaast zal vanaf heden regelmatig handhavingsacties plaatsvinden door de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) van Staatsbosbeheer en de handhaving van de gemeente Alkmaar. Gaat men dan alsnog met de hond of fiets over het pad dan kan er een boete worden verwacht van €90!

Tegemoetkoming

Om voor de hondenbezitters in Grootschermer toch een plek te creëren is het hondenlosloopveld aan de Zuideinde nu aangelegd. In 2015 is in samenwerking met de gemeente Alkmaar de behoefte van een hondenlosloopveld al eens onderzocht. Nu, begin 2017, is er uiteindelijk overgegaan tot het daadwerkelijk aanleggen van een hondenlosloopveld. Hiermee hopen we de stelselmatige verstoring door (loslopende) honden op het pad uit de omgeving te stoppen en de honden toch een plek te geven waar ze mogen komen. Het hondenlosloopveld aan de rand van het Natura 2000 gebied in Grootschermer is dus een compromis van de verschillende belangen voor de natuur, boerenbedrijf, hondenbezitters en de (naaste) bewoners.

Het hondenlosloopveld
Het hondenlosloopveld aan de Zuideinde in Grootschermer (in geel).

Staatsbosbeheer zal het hondenlosloopveld gaan onderhouden. Tevens zullen er nog extra pictogrammen worden geplaatst bij de hekken op het pad om de geldende regels te verduidelijken. Daarnaast zal er nog een prullenbak met zakjesdispenser worden geplaatst aan het begin van het hondenveld, zodat de hondeneigenaren kunnen voldoen aan de geldende opruimplicht.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via tel. 075-6282628 of mail naar veenweiden@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog