www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Natuurherstel Zaanstreek-Waterland van start

30 juli 2020 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland

In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland wordt vanaf augustus begonnen met de werkzaamheden om de bijzondere natuur te herstellen en te behouden. Het werk maakt deel uit van de landelijke aanpak natuurherstel Natura 2000 en voert Staatsbosbeheer uit in opdracht van provincie Noord-Holland. Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

De herstelmaatregelen staan beschreven in de Natura 2000-beheerplannen die in 2016 zijn vastgesteld. De vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn inmiddels verleend in onze percelen in Varkensland, Oostzanerveld, Kalverpolder en in de polder Westzaan. De werkzaamheden bestaan uit het graven van petgaten en sloten, verwijderen van boomopslag, baggeren, maaien, plaggen, versterken van kades en oevers en het ophogen van verzakt weidevogelgrasland. Zo maken we de natuur veerkrachtiger en behouden we de kenmerkende dieren en planten die hier leven.

Baggerwerkzaamheden polder Westzaan

Vanaf augustus gaan we in de polder Westzaan meteen aan de slag met de baggerwerkzaamheden en het plaatsen van een damwand. Vanuit het Westzijderveld zal door middel van pijpleidingen bagger worden getranspor­teerd naar de Reef via de Weelsloot en de Weelbrug. De ligging van de leidingen zal met bor­den worden aangeduid. Het is belangrijk om in de buurt van de leidingen langzaam te va­ren.

Kwetsbare natuur herstellen

Als gevolg van een overmaat aan stikstofneerslag door wegverkeer, industrie en landbouw groeien algemenere planten sneller en verdringen daardoor de zeldzame planten en dieren in een hoog tempo. Hierdoor daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten in de natuurgebieden. Unieke soorten die in onze veenweidegebieden thuishoren, zoals het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noordse woelmuis, hebben moeite met overleven. Met natuurherstel pakken we dit aan zodat de soortenrijkdom weer gezond en veerkrachtig wordt. Hier profiteren ook andere soorten van. Denk aan roerdomp, rietorchis, dopheide en weidevogels.

Boswachtersspreekuren en vlogs

Omwonenden, vrijwilligers, pachters en andere belangstellenden worden op de hoogte gesteld per brief, via informatieborden in de gebieden, lokale nieuwsberichten, de boswachtersblog en de website. Op de website zijn gedetailleerde kaarten met daarop de geplande maatregelen te bekijken. Ook organiseren we boswachtersspreekuren voor omwonenden waar men terecht kan voor meer informatie en vragen. Daarnaast zal ik regelmatig vlogs maken, die uitleg over de maatregelen geven en de beoogde resultaten belichten. Bekijk hier de eerste vlog!
Om direct op de hoogte te blijven kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via veenweiden@staatsbosbeheer.nl o.v.v. ‘nieuwsbrief natuurherstel Veenweiden’.

Topnatuur

Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In de provincie Noord-Holland zijn 19 Natura-2000 gebieden aangewezen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog