www.boswachtersblog.nl/ Texel

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer Texel, 1912, 1915 en 1917

17 januari 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC
1912: boswachters van der Craats (Westermient) en
Epe (De Koog)

Teneinde het brandgevaar te verminderen werden in de Boschwachterij Westermient langs enkele dennenvakken loofhoutsingels aangelegd. Daarvoor moesten enkele rijen dennen worden verwijderd. Met het oog op brandgevaar werden voorts enkele wegen verbreed.
Het moge als een verblijdend teken worden beschouwd dat in deze boswachterij ook kosten voor het snoeien van eiken moesten worden gemaakt. (Ze groeiden al zo goed dat het de moeite waard was om in de kwaliteit van de toekomstige houtopbrengst te investeren.)
Het loon van de arbeiders werd in de loop van het jaar gebracht van fl 1,20 op fl 1,25 en van 1,25 op fl 1,35. Het loon in de zomermaanden bleef op fl 1,50. De lonen van oude arbeiders en jongens verschillen natuurlijk.
Het beschermde vogelterrein De Muy op Texel heeft ook in 1912 wederom aan alle verwachtingen voldaan. Gevonden werden door de boschwachters ongeveer 1600 eieren, hoewel er natuurlijk veel meer aanwezig waren. Lepelaars broedden er ook dit jaar niet.
Hoewel dit dienstjaar met een vrij grote schuld is geëindigd, zie ik toch met een zekere genoegdoening op het afgelopen jaar terug, daar het voor de Boschwachterij De Koog een goed jaar is geweest. In de eerste plaats dank ik dit wel aan de nieuwe voorwerker.

1915: boswachter Epe
De jonge dennenaanplant in de Boschwachterij De Koog heeft plaatselijk wederom veel schade van het konijn ondervonden. In verband met deze beschadiging zijn in het najaar enkele drijfjachten gehouden. Hoewel het konijn nog in sterke mate voorkomt, hopen wij het aantal door de eventuele uitgifte van een onbeperkt aantal jachtvergunningen in voldoende mate te kunnen beteugelen. Ondertussen is het aantal konijnen door verschillende ziekten zo laag geworden dat ze eerder beschermd moeten worden. Het grazen en graven van konijnen is belangrijk om de rijkdom aan soorten planten en dieren van de duinen te behouden.

1917
Aan de zaaibeden van de eikels werd door eksters veel kwaad gedaan. Zolang eikels in de grond liggen is dit een zeer geliefkoosd voedsel voor deze vogels.
De lonen der arbeiders werden dit jaar niet verhoogd. Wel werd aan arbeiders, welke een week zonder verzuim werkten fl 0,25 per dag toeslag uitbetaald. Niet tegenstaande deze maatregel waren dit voorjaar niet voldoende arbeiders te krijgen.
Besloten werd toen een drietal geïnterneerde militairen te laten overkomen. Bij landbouwers op Texel waren reeds een groot aantal geïnterneerden werkzaam, daar hier groot gebrek aan arbeiders is. (Veel mannen waren door het leger opgeroepen om de grenzen te bewaken in de 1e Wereldoorlog.) Deze geïnterneerden konden bij enkele vaste arbeidskrachten tegen een billijke vergoeding een onderdak krijgen. Toen in het najaar het broodrantsoen kleiner werd en de vet- en melkprijzen hoger, was er geen kosthuis te vinden, welke deze personen voor een billijke vergoeding de kost wenste te geven. Noodgedwongen moesten zij dus vertrekken. Het waren flinke arbeiders, zodat ondergetekende ze ongaarne zag vertrekken.
SONY DSC
In De Dennen herinneren de namen Belgenweg en Belgenbos nog aan de periode dat deze naar Nederland gevluchte Belgische militairen meewerkten aan de aanleg van het bos.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog