www.boswachtersblog.nl/ Texel

Werken volgens de gedragscode bosbeheer

7 november 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
dunning

dunning 2012

De wet natuurbescherming beschermt onder andere een aantal planten- en diersoorten. Wanneer je iets wilt doen wat ter bescherming van deze soorten verboden is mag dat alleen wanneer er een ontheffing verleend. Ook maatregelen die nodig zijn om soorten te beschermen kunnen onder een verbod vallen; bijvoorbeeld: beschermde planten mogen niet geplukt worden terwijl om hun leefgebied te bewaren maaien en afvoeren wel noodzakelijk is. Om te voorkomen dat er heel veel ontheffingen verleend moeten worden voor normale werkzaamheden zijn er verschillende gedragscodes vast gesteld. Wanneer er volgens de voorwaarden van de gedragscode gewerkt wordt is een ontheffing niet noodzakelijk. Voor de dunning die Staatsbosbeheer nu op Texel laat uitvoeren werken we volgens de gedragscode bosbeheer.

Voorwaarden gedragscode bosbeheer:

Werkend buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) zijn de volgende voorwaarden van belang:

  • Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste infrastructuur van wegen, paden en sporen.
  • Vellingswerkzaamheden in een en hetzelfde vak/afdeling worden uitgevoerd in een doorlooptijd die zo kort is als redelijkerwijs mogelijk. Ditzelfde geldt voor uitsleepwerkzaamheden.
  • Bij vellingen in de nabijheid van bijzondere nestbomen, holenbomen of bewoonde nestbomen is de velrichting altijd van zulke bomen afgewend.
  • Bijzondere nestbomen en holenbomen worden niet geveld.
  • Buiten de periode 15 maart tot 15 juli worden geen bomen gevel waarin:
  • een broedgeval is vastgesteld, of
  • onbewoonde, maar niet permanent verlaten nesten zijn vastgesteld van roofvogels, uilen, raven, zwarte kraaien of vogelsoorten genoemd in de Checklist bosbeheer.
  • Bomen die direct naast een bijzondere nestboom of direct naast een nestboom met broedgeval staan worden niet geveld, om te voorkomen dat die bijzondere nestboom of nestboom met broedgeval vrij komt te staan en om de kans op verstoring van het nest of verontrusting van vogels tot een minimum te beperken.
  • Buiten de periode 15 maart tot 15 juli worden geen vellingswerkzaamheden uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter vanaf een bijzondere nestboom waarin zich een broedgeval bevindt.
  • Mierenhopen en jeneverbesbomen worden jaarrond bij de werkzaamheden gespaard en ontzien.

Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen weken de te dunnen percelen geïnspecteerd en daarbij zijn de (potentiële) horstbomen van roofvogels, bomen met holtes en mierenhopen opgezocht, gemarkeerd en in kaart gebracht. Dit is vastgelegd in de Checklist Bosbeheer en dit is onderdeel van de instructie aan de aannemer. Staatsbosbeheer controleert de naleving hiervan door de aannemer. Boven de verplichte beperkingen hanteert Staatsbosbeheer op Texel extra beperkingen: dikke dode bomen worden ook gespaard wanneer er geen holte in zit.

Excursie naar dunning

Woensdagmiddag 21 november organiseert Staatsbosbeheer om 14.00uur een excursie naar de dunning. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via texel@staatsbosbeheer.nl u krijgt dan informatie over de locatie.

https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2018/10/30/de-dunning-in-het-bos-op-texel-start-maandag-5-november-vanwege-de-veiligheid-worden-daar-waar-gewerkt-wordt-paden-tijdelijk-afgesloten/

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog