www.boswachtersblog.nl/ Texel

Boeren, vissers en buitenlui; Waddenfondsaanvraag uit Texels Gouden Driehoek

25 januari 2019 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Hoge berg

Texelse partijen hebben onder deze titel bij het Waddenfonds subsidie aangevraagd voor een project dat de Texelse cultuurhistorie versterkt. De verschillende deelprojecten zijn aan elkaar verbonden door de historische inwoner Leendert den Berger. De aanvraag is ingediend door Stichting Buitenplaats Brakestein, Stichting Marien Texel, Stichting Texels Museum, Schapenbedrijf De Waddel, ANLV De Lieuw en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer treedt op als penvoerder. De aanvraag wordt door 9 andere partijen ondersteund: Historische Vereniging Texel, de dorspcommissies van Oudeschild en Den Burg, ANV De Hoge Berg, Natuurmonumenten, Ondernemersvereniging Oudeschild, CIV Texel, Visserijvereniging DETV en Het Scheepvaartmuseum.

Leendert den Berger

Centraal in het project staat de historische figuur Leendert den Berger (1743-1802), als landmeter en opzichter van ’s Lands Werken verantwoordelijk voor o.a. de aanleg van de haven van Oudeschild, bewoner van Brakestein en bewonderaar van het Texelse schaap. Leendert den Berger beheerde, beschermde en ontwikkelde een groot deel van het Waddengebied. En op Texel, in het bijzonder in de Gouden Driehoek, liet hij zijn sporen na. In zijn voetsporen gaat dit project het bijzondere gebied een impuls geven door de cultuurhistorie en beleefbaarheid te versterken en het landbouw- en natuurbeheer te innoveren.

Cultuurhistorie

Herstel van de historische tuin van Brakestein in 18e eeuwse staat is onderdeel van het project, evenals een kwaliteitsimpuls voor het Doolhof dat als plantage nabij buitenplaats Brakestein lag. Openstelling van de tuin van Brakestein wordt door het project mogelijk gemaakt. In het Doolhof worden de Zeven Pannenkoeken hersteld en de stinsenflora aangevuld. Voor deze projecten is de oprichting van een vrijwilligersgroep, die bij het beheer helpt, het voornemen.

Hoge Berg
Zevenpannenkoeken omstreeks 1900

Kringlooplandbouw in een levend landschap op De Hoge Berg

Het kenmerkende bijzondere tuinwallenlandschap is een oud agrarisch cultuurlandschap dat grotendeels onderdeel is van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. Een uitgelezen plek om kringlooplandbouw en natuurinclusief boeren toe te passen. Daarom doen we verschillende pilots om te zien hoe gezonde bedrijfsvoering te combineren is met de bij dit landschap passende natuur. Proefdraaien met andere beheersvormen zoals gebruik van schapen om de begroeiing langs buurtweggetjes te onderhouden in plaats van te maaien; lokale teelt van eiwitrijke voedsel gewassen op kruidenrijke akkers; water vasthouden aan de voet van de Hoge Berg mede voor de weidevogels en monitoren of insectvriendelijk beheer werkt. Deze projectonderdelen kunnen ook helpen om in het komende gebiedsproces voor de Hoge Berg nieuwe wegen in te slaan.

Thuishaven Oudeschild

Door de weeks zijn de kotters op zee. Door het plaatsen van fotopanelen, met verwijzingen naar een interactieve website, over het visserswerk en –leven tussen 1900 en nu kunnen bezoekers door de week toch iets meekrijgen van het vissersleven. De bijdrage van de Texelse vissersvloot aan duurzame visserij en het verzamelen en gescheiden verwerken van afval en reststromen komt hierbij ook aan bod.

Oudeschild
(c) Marjan Boersen & Ineke Vonk

Eén Gouden driehoek

De laatste jaren is al veel gebeurd in de Gouden Driehoek; herstel fort De Schans met steunforten, restauratie eendenkooi, de Wezenputten die weer bruikbaar zijn en exposities in Kaap Skil. Samen met de elementen uit dit project en de Prins Hendrik Zanddijk is hierdoor in het gebied veel te ontdekken. Een verbindend verhaal moet dit logisch toegankelijk maken voor wandelende en fietsende bezoekers van het gebied. Het project draagt bij aan de balans tussen beleefbaarheid en leefbaarheid voor mens en natuur in het Waddengebied.

reageren

geef een reactie

  • Anita Meijer
    14 augustus 2019 om 09:55
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog