www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Waterland nog mooier voor de weidevogel

19 december 2018 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland
Herinrichting percelen ter Heide

Met een kraantje worden er werkzaamheden verricht tijdens de herinrichting.

Afgelopen maand zijn de werkzaamheden aan het weidevogelgebied van de heer Ter Heide, bij Uitdam, afgerond. Door de verbeterde inrichting realiseert Staatsbosbeheer een robuuster natuurgebied en een verbetering van de natuurkwaliteit. Nu liggen de percelen er perfect bij voor de weidevogels.

Van landbouw naar natuur

Begin 2017 heeft de heer Ter Heide een aantal percelen aangekocht van de Provincie Noord-Holland, zoals toen eerder te lezen was in de nieuwsberichten 1 & 2. Zijn percelen heeft hij in erfpacht uitgegeven aan Staatsbosbeheer om deze als weidevogelpercelen te ontwikkelen en beheren. De graslandpercelen zijn voorheen door veehouders gebruikt. Ten zuiden van de nieuwe percelen liggen al weidevogelpercelen van Staatsbosbeheer. De ingerichte percelen krijgen ook het beheertype vochtig weidevogelgrasland, waardoor ze bijdragen aan het versterken en uitbreiden van het bestaande areaal weidevogelgrasland in Waterland.

Inrichting als natuurgebied

Om het gebied van 16 hectare geschikt te maken voor weidevogels is het waterpeil geoptimaliseerd door het plaatsen van een tweetal stuwen. Zodoende kan in het voorjaar het waterpeil circa twintig centimeter verhoogd worden waardoor het voor weidevogels aantrekkelijker is om hier te foerageren en te broeden. Ook zijn er dammen opgeknapt en duikers vernieuwd. Daarnaast is een greppel verbreed zodat hier in het voorjaar een plas-dras-situatie ontstaat die ten goede komt aan bijvoorbeeld de grutto, tureluur, watersnip en kluut.

Natuur Netwerk Nederland

De ingerichte percelen maken nu, samen met de andere percelen in Waterland van Staatbosbeheer, onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Zodoende is er weer een schakel bij gekomen die de verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt en robuuster maakt. Soorten kunnen zich hierdoor beter verspreiden. Voor de inrichting maakt Staatsbosbeheer gebruik van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) van de Provincie Noord-Holland.

Wil je het met je eigen ogen eens zien? Bekijk dan mijn filmpje of ga natuurlijk zelf een keer in het voorjaar langs. Vanaf de dijk in Uitdam zijn de weidevogelpercelen erg goed te zien!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog