www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een voorspoedig 2017 met veel ruimte voor de natuur en mogelijkheden er van te genieten.

1 januari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Namens de boswachters van Staatsbosbeheer wens ik u een voorspoedig 2017 en we hopen dat u weer veel van de natuur kan genieten.

Wat 2017 aan natuurnieuws gaat brengen is uiteraard nog onzeker. Wel is bekend dat er naast de vele kleine nieuwtjes er enkele grote stappen te verwachten zijn.

Dorpzicht

De Provincie Noord-Holland levert begin van het jaar een op nieuw ingericht Dorpzicht op als onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk laten realiseren. Het meeste werk is uitgevoerd. Enkele zaken moeten nog worden afgewerkt, het meest opvallende zal het plaatsen van de voetgangersbrug over de Roggesloot zijn langs de Hollandse weg. Daarna is het afwachten hoe de natuur reageert.

img_7127web

Staatsbosbeheer laat binnenkort de schuur en mestopslag bij Dorpzicht volledig slopen, zodat het monumentale Dorpzicht goed in het zicht komt te staan. De Witte Blom gaat met bij gebouwen in de loop van 2017 in de verkoop.

(c) Ton Zegers
(c) Ton Zegers

Hanenplas

De Provincie Noord-Holland hoopt na het broedseizoen het gebied van de Hanenplas te kunnen inrichten. In de Hanenplas zelf wordt de inrichting afgestemd op de levensgemeenschappen van natte duinvalleien. Op de gronden tussen de Hanenplasduinen en de Roggesloot is de afstemming meer gericht op dieren en planten van bloemrijke graslanden en oevers van kreken. Tussen deze duintjes en het bollenland zijn vogelakkers gepland, onder andere als foerageergebied voor overwinterende blauwe kiekendieven en velduilen. Ook zit er een fiets/wandelpad vanaf de Zanddijk en Postweg en een ruiter/ATB-pad vanaf Oorsprongweg naar de Krimweg in de plannen. Of het volgend jaar lukt is afhankelijk van de benodigde vergunningen.

dsc00087web

Wassenaar

De inrichting door Stichting Zilte Zones van het proefgebied met binnendijkse kokkelteelt in een deel van polder Wassenaar nadert ook haar afronding. Er is meer vraag naar kokkels dan dat er uit het Wad gehaald mogen worden, waardoor teelt interessant kan zijn. Texel als kenniseiland is een interessante proeflocatie omdat het NIOZ bij de proef is betrokken. Na afloop krijgt Staatsbosbeheer het ingericht terug als brakwater natuurgebied terug.

img_4657web

PAS maatregelen

Nu het Natura2000 beheerplan is vastgesteld heeft Staatsbosbeheer ook de opdracht om PAS-maatregelen uit te voeren. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof en programma van Rijk en Provincies om de uitstoot van stikstof te beperken en om het negatieve effect van al uitgestote stikstof op natuurterreinen aan te pakken. Onderdelen die moeten worden uitgewerkt zijn: bevorderen van kleinschalige verstuiving, tegen gaan van bosopslag en vergrassing en het verjongen van heidevegetaties.

Recreatieve voorzieningen

Overdracht van de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer aan de gemeente Texel inruil voor het ook mogen invoeren van betaald parkeren op de parkeerterreinen van Staatsbosbeheer gaat het aanpassen aan de huidige eisen en het onderhoud van deze belangrijke voorzieningen veiligstellen. Een mooie oplossing aangezien Staatsbosbeheer voor dit belangrijke werk geen vergoeding meer krijgt. Er wordt hard gewerkt aan de ondersteuning van Wielersport Texel bij het veiligstellen van de ontheffing voor het mogen aanleggen van de 100km ATB-route.

P.S. is er een onderwerp waar u graag meer over wilt lezen laat het dan weten via texel@staatsbosbeheer.nl

Proef met kokkelteelt in Polder Wassenaar gaat van start, bericht van @ziltproefbedryf

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2016/08/08/werk-aan-natuurgebied-dorpzicht-op-texel-start-bericht-provincie-noord-holland/

Betaalt parkeren op Texel ook bij Staatsbosbeheer?

reageren

geef een reactie

 • Niek
  1 januari 2017 om 15:40

  Alle SBB-ers een voorspoedig en natuurlijk 2017 gewenst. Ga door met het goede werk. Jammer, dat een deel van de faciteiten wordt overgedragen aan de gemeente. Ik mocht vragen waarover ik wat meer wil weten. Hier is de vraag: Hoe CO2 neutraal is Staatsbosbeheer Texel ??

  • Erik van der Spek
   1 januari 2017 om 15:50

   Bedankt, ook voor jullie het allerbeste. Het overdragen is aan de ene kant jammer aan de andere kant is de instandhouding daar door wel verzekerd. Overigens is al een deel van de fietspaden en wegen in onze terreinen van de gemeente, zij hebben daarvoor een gebruiksovereenkomst.
   Hoe CO2 neutraal Staatsbosbeheer Texel is? Te weinig, al leggen we aardig wat CO2 vast in het bos. Ook de projecten die de verdroging tegengaan zorgen voor het meer vasthouden van CO2.Maar we produceren ook het nodige via o.a. motorbrandstoffen. Er is nog een weg te gaan.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog